Anthology of integrated verse

By the request of our friend Dr Alexandr V Bubnov, we present here a collection of Russian poems he collected.


Introduction

Sergey Biryukov

Elena Bogatyreva

Tatiana Bonch-Osmolovskaya

Igor Burdonov

Liliya Gazizova

Dmitry Gvozdetsky

Elena Katsyuba

Anatoly Kudryavitsky

Natalia Lunyeva

Alexander Makarov-Krotkov

Nikolay Mileshkin

Irina Otdelnova

Maria Popova

Vladimir Pryakhin

Ludmila Vyazmitinova

Rostislav Yartsev

Valery Zemskikh

Timur Zulfikarov