Transcendental pirouettes
Sergei Orlov (Moscow)

Pi