Message stick
Vsevolod Vlaskine (Sydney)

The lengths of each segment correspond to digits of Pi.

Pi Pi
Pi
Pi