IdeaPI
A. Vlasov (Sevastopol-Kiyiv)

Pi


Method: IdeaPI — idea PI; Ideas — seaPI or seas PI ideas.