PIe
Tatiana Bonch-Osmolovskaya (Sydney)

Pi

Yakov Smagarinsky (Sydney)
* * *
What a PIe! I put the kettle on.
I've eathen PI, and left just e!

Pi